Szanowny Pan, Szymon Hołownia Marszałek Sejmu RP Kancelaria Sejmu RP ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa Poznań, 22-12-2023 Apel W imieniu Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy i wobec wydarzeń związanych z obecną sytuacją w: TVP, Polskim Radiu oraz Polskiej Agencji Prasowej apeluję o rozpoczęcie szeroko rozumianego dialogu społecznego dotyczącego miejsca i roli funkcjonowania tych mediów. Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się z prośbą by podjął się Pan roli inicjatora i organizatora takiej debaty (lub debat). Byłoby to realizacją zapowiedzi, które Pan zawarł w swoim pierwszym przemówieniu w Sejmie. Zaznaczam, że w przygotowaniu takiego dialogu powinny uczestniczyć organizacje pracownicze działające -odpowiednio- w TVP, w Polskim Radiu i w Polskiej Agencji Prasowej. Pominięcie w obecnej transformacji związków zawodowych legalnie działających w tych instytucjach, przyjęcie zasady odpowiedzialności zbiorowej wobec osób świadczących pracę dla na rzecz tych podmiotów, jak również szybkość oraz brutalność podjętych działań podważają zaufanie co do intencji wprowadzanych zmian i wywołują uzasadniony, moim zdaniem, protest. Nie chcąc powtórki z przeprowadzonego w 2014 r. outsourcingu oraz innych „czystek” wynikających wyłącznie z powodów politycznych jestem przekonany, że niezbędne zmiany muszą gwarantować pracownikom mediów publicznych socjalne bezpieczeństwo i ciągłość zatrudnienia. Dziś w przestrzeni społecznej pojawiają się pojęcia: misji, neutralności politycznej i ideologicznej, wysokich wymogów zawodowych i etycznych, a mowy nie ma o poziomie życia, o ponoszonych wyrzeczeniach, o wciąż niskiej randze wykonywanej profesji i skandalicznie zaniżonej ocenie wśród polityków i decydentów. Nie dostrzega się nawet faktu braku prawnej definicji zawodu dziennikarza. To wszystko należałoby zmienić i w tym przejawia się olbrzymia rola parlamentu. Jestem przekonany, że w trakcie dyskusji dotyczącej funkcjonowania mediów publicznych powinny być także omawiane aspekty związane z formą zatrudnienia (dziś w większości tzw. „umowy śmieciowe”), wynagradzania oraz czasu pracy. Nie sposób oddzielić tych spraw od późniejszych oczekiwań i wymagań dotyczących efektów tej działalności. Nie można pozostawić warunków świadczenia pracy i domagać się ” przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej”. Z poważaniem, Piotr Górski Przewodniczący Zarządu Głównego ZZD

 

Do Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Warszawa

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY DZIENNIKARZY
ZARZĄD GŁÓWNY
___________________________________________________________________________
ul. Strzałowa 6/6
61-847 POZNAŃ
(siedziba tymczasowa)
tel. 501 448281

KONTO: PKO BP I Oddział
Poznań nr: 55 10 20 40 27 116760479
Regon: 630748446
KRS 000078487

Pan
Witold Kołodziejski
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Warszawa

W imieniu Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy wyrażamy ogromną satysfakcję płynącą z Pańskiej decyzji uchylającej decyzję z 11 grudnia 2017 r. w sprawie spółki TVN, jak również z zapowiedzi stworzenie Medialnego Okrągłego Stołu przy KRRiTV.
W naszym środowisku niemal powszechne jest przekonanie, że uchylona sankcja – świadomie, czy też nie- musiała wywołać negatywne skutki dla pracy dziennikarzy, choćby przez pojawienie się zachowań cenzorskich zakazanych przez prawo. Ta sytuacja była też konfliktogenna i wywoływała zdecydowany opór. Wyrażali go także reprezentanci Zarządu Głównego ZZD protestując przeciwko nałożeniu kary pieniężnej na nadawcę programu TVN 24. Argumentowali: „w naszej – i możliwej dla przeciętnego Polaka- ocenie, jest to sankcja drakońska, zwłaszcza jako kara za bezpośrednią transmisję telewizyjną jakiegoś wydarzenia. Nie znając szczegółów zarzutów wobec inkryminowanej relacji uważamy, że przekaz TVN24 16 grudnia 2016 r. był adekwatny do spontaniczności protestu w Sejmie, przeciwko wykluczeniu z obrad posła Michała Szczerby”. Podkreślali także, że kara ta jest niezasadna, bo m.in. „sugeruje przedstawicielom mediów, zwłaszcza sprawozdawcom parlamentarnym, ściśle określony sposób relacjonowania wystąpień poszczególnych parlamentarzystów. Stwarza wrażenie, że musi on być przychylny dla tych, którzy reprezentują partię dysponującą większością w parlamencie. Wszystko to nasuwa myśl o powrocie niechlubnej cenzury do polskiej rzeczywistości i wywołuje u nas, jako dziennikarzy, zdecydowany sprzeciw.”
Nie ukrywamy przy tym trudności w rzetelnej ocenie intencji, które przyświecały Panu oraz pozostałym członkom KRRiTV w procesie decyzyjnym. W związku z tym – witając z olbrzymią nadzieją zapowiedź powołania Medialnego Okrągłego Stołu (przy którym- mamy przekonanie- znajdzie się miejsce i dla związkowych organizacji dziennikarskich) – przyłączamy się do apelu red. Marka Palczewskiego (opublikowanego 27 grudnia 2017 r. na portalu SDP.pl) : „w związku z wymierzeniem przez Krajową Radę Radiofonii i Tele-wizji kary pieniężnej dla TVN 24 w wysokości 1 479 000 zł, zwracam się z apelem do KRRiTV o opublikowanie całości raportu, na podstawie którego zasądzona została wyżej wymieniona kara. Raport przygotowany dla KRRiTV powinien zostać udostępniony wszystkim zainteresowanym, albowiem utrzymywanie jego treści w tajemnicy szkodzi jawności debaty publicznej”.

Z poważaniem,
Renata Madełło- Filipowicz
sekretarz Związku Zawodowego Dziennikarzy

Piotr Górski
przewodniczący ZG ZZD

 

Poznań, 11 stycznia 2018 r.

Protest przeciw karze dla TVN

 

 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 Pan Witold Kołodziejski

 

 

     W imieniu Związku Zawodowego Dziennikarzy protestuję przeciwko ukaraniu nadawcy  TVN24 karą pieniężną w wysokości ok. 1,5 mln PLN. Nie zgadzam się na karanie  na podstawie politycznej oceny dokonanej  przez KRRiTV, zwłaszcza za bezpośrednią transmisję protestu w Sejmie, w grudniu 2017 roku,  przeciwko   wykluczeniu z obrad posła Michała Szczerby.

 Kara ta jest niezgodna z prawem, ponieważ:

1) narusza podstawowe zasady zawodu dziennikarskiego, gwarantujące swobodę przekazywania materiałów reporterskich bezpośrednio z obrad parlamentarnych oraz rozmów z poszczególnymi parlamentarzystami;

2) narusza zasadę wolności wypowiedzi,  gwarantowaną  przecież każdemu obywatelowi Polski, także dziennikarzowi, przez Konstytucję RP;

3) sugeruje dziennikarzom, szczególnie sprawozdawcom parlamentarnym, określony sposób interpretacji wystąpień poszczególnych parlamentarzystów, szczególnie tych którzy reprezentują partię dysponującą większością arytmetyczną,

Wszystko to  sprawia wrażenie powrotu niechlubnej cenzury do polskiej polityki i  wywołuje mój zdecydowany sprzeciw.

                                      Renata Madełło-Filipowicz

                                            sekretarz Związku Zawodowego Dziennikarzy        

Poznań, grudzień 2017 r.

Protest dziennikarzy po zmianach w Parlamencie

 

W sobotę, 17 grudnia, Zarząd Główny ZZD włączył się do protestów wobec zmian dotyczących możliwości wykonywania dziennikarskich obowiązków w gmachu Parlamentu. Jesteśmy przeciwni m.in.: ograniczaniu swobody poruszania się dziennikarzy, zakazowi przeprowadzania wywiadów i zadawania pytań w innych niż wyznaczone miejscach, zakazowi utrwalania wypowiedzi na sali obrad.  Biorąc to wszystko pod uwagę, przewodniczący Zarządu Głównego ZZD podjął decyzję o poparciu Apelu do Władz Parlamentu RP sformułowanego przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP oraz wystosował pismo do Marszałków Sejmu i Senatu.

Do Władz Parlamentu RP

Szanowni Panowie,

Marszałek Stanisław Karczewski,

Marszałek Marek Kuchciński,

Poznań, 17 grudnia 2016 r.

 

 

 

Szanowni  Panowie,

W imieniu Związku Zawodowego Dziennikarzy wyrażam pełnie poparcie dla Apelu do Władz Parlamentu RP wystosowanego przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP (zamieszczonego na www.sdp.pl) w dn. 16 grudnia 2016 r.. Uważam, że podjęte przez Panów Marszałków Sejmu i Senatu decyzje ograniczające dostęp dziennikarzy do parlamentarzystów pośrednio godzą w prawa obywateli zapisane w Konstytucji RP, jak również wypełniają znamiona czynu zabronionego wymienionego w  art. 44  ustawy  z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24- tekst jednolity).

W związku z powyższym Związek Zawodowy Dziennikarzy dołącza się do Apelu do Władz Parlamentu RP wystosowanego przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP i postuluje  przywrócenie poprzednio obowiązujących zasad pracy dziennikarzy w Parlamencie RP.

Z poważaniem

Piotr Górski

Przewodniczący Zarządu Głównego ZZD

 

Protest przeciwko działaniom ABW w redakcji „Wprost”

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY DZIENNIKARZY

ZARZĄD GŁÓWNY

___________________________________________________________________________

ul.Taczanowskiego 24

60-147 POZNAŃ

                               tel. 61 861-05-86                             

 

KONTO:PKO BP I Oddz. Poznań

Nr 54 1020 4027 0000 1602 0329 1150

Regon: 630748446

KRS  000078487

Poznań dn. 19 czerwca 2014 r.

 

 

 

 

 

Protest

Zarząd Główny Związku Zawodowego Dziennikarzy w pełni utożsamia się z przedstawicielami naszego środowiska protestującymi przeciwko próbom  łamania tajemnicy dziennikarskiej. Uważamy, że art. 15 Ustawy Prawo prasowe z  dn. 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z póź. zm.) powinien być bezwzględnie przestrzegany. Solidaryzujemy się z dziennikarzami redakcji „Wprost” i jej redaktorem naczelnym Sylwestrem Latkowskim odmawiającym funkcjonariuszom ABW ujawnienia danych personalnych swoich informatorów. Sprzeciwiamy się brutalnej akcji funkcjonariuszy państwowych we wspomnianej wyżej redakcji przeprowadzonej  w dniu 18 czerwca 2014 r. Uznajemy niezależność dziennikarską oraz gwarantowane i przestrzegane przez wszystkich prawo do zachowania w tajemnicy źródeł informacji dziennikarskiej  za  jeden z podstawowych fundamentów demokracji w Polsce. Wzywamy do przestrzegania przepisów umożliwiających dziennikarzom wypełniania swoich podstawowych obowiązków. Apelujemy o   poszanowanie kardynalnych praw obowiązujących w tym zawodzie. Domagamy się pełnego i publicznego  wyjaśnienia  działań ABW w redakcji „Wprost”, a także  ukarania osób odpowiedzialnych za zupełnie nieodpowiedni  ich charakter.

Za  Zarząd Główny ZZD

 

          Piotr Górski

Przewodniczący Zarządu Głównego

Związku Zawodowego Dziennikarzy

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy w 2000 r

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy w 2000 r. oraz podsumowanie 3-letniej kadencji (od 21 marca 1998 r. do 31 marca 2001 r.) przedstawione przez Piotra Górskiego – przewodniczącego ZG ZZD – na Walnym Zebraniu ZZD w sobotę  31 marca 2001 r. w Klubie „Rzeczpospolitej”.

Pobierz: