Do pobrania

 

 • Pełnomocnictwo do reprezentowania członkini/członka ZZD w obradach Walnego Zebrania:

  Poznań, 23 września 2023 r.

   Pełnomocnictwo

  Ja, niżej podpisana/y……………………………………………………………….. członek / członkini Związku Zawodowego Dziennikarzy, upoważniam niniejszym Panią /Pana …………………………………………. członkinię / członka ZZD  do reprezentowania mnie na Walnym Zebrania Członków Związku Zawodowego Dziennikarzy, które odbędzie się 23 września 2023 r o godzinie 11:00 (II termin 23 września 2023 r. o  godz. 11.30) w Poznaniu, w Wyższej Szkole Handlu i Usług, ul. 28 czerwca 1956 r.  i  głosowania we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad, w których przysługuje mi prawo głosu.

    Upoważniam  również do  przetwarzania moich danych osobowych dla realizacji wyżej wymienionych celów.

  Podpis:
 • Porządek Obrad Walnego Zebrania ZZD w dn. 23 września 2023 r.

  Porządek obrad Walnego Zebrania Związku Zawodowego Dziennikarzy w dn. 23 września 2023 r. w Wyższej Szkole Handlu i Usług

  1. Przywitanie przybyłych i otwarcie obrad;
  2. Stwierdzenie ważności Zebrania;
  3. Sprawozdanie z działalności w okresie od poprzedniego Walnego Zebrania;
  4. Wniosek Komisji Rewizyjnej ZZD o udzielenie- albo nieudzielenie- absolutorium ustępującym władzom Związku;
  5. Wybór władz ZZD na kolejną kadencję;
  6. Dyskusja i podjęcie uchwał m.in. dotyczących przyszłości ZZD;
  7. Wolne głosy i wnioski;
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania ZZD
 • Powiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 2015: zawiadomienie’2015
 • Historia ZZD: Materiał o ZZD

984 total views, 1 views today