Prośba do Red. Przemysława Tejkowskiego- prezesa Radia Rzeszów

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY DZIENNIKARZY
ZARZĄD GŁÓWNY ___________________________________________________________________________
ul. Strzałowa 6/6
61-847 POZNAŃ
(siedziba tymczasowa)
tel. 501 448281
KONTO: PKO BP I Oddział
Poznań nr: 55 10 20 40 27 116760479
Regon: 630748446
KRS 000078487
Poznań, 19 grudnia 2018 r.
Szanowny Pan
Przemysław Tejkowski
Prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów
Zamkowa 3
35-032 Rzeszów

W imieniu Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy zwracam się do Pana z gorącą prośbą o stosowną gratyfikację dla red. Grażyny Bochenek.
Argumenty przemawiające za tym to: kultywowanie norm i zasad obowiązujących w dziennikar-stwie, zapisanych m.in. w Karcie Etycznej Mediów, a także ” upowszechnianie wiedzy o osobach i wydarzeniach” związanych z Podkarpaciem. To drugie zostało ostatnio dostrzeżone w honorowym wyróżnieniu „Lampa Podkarpackiej Historii” . Uroczyste wręczenie przyznawanych przez redakcję „Podkarpackiej Historii” nagród osobom szczególnie zasłużonych w popularyzacji przeszłości Polski południowo-wschodniej odbyło się w poniedziałek (10 grudnia) w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Laur ten wpisał się w długą listę- również dawniejszych- zasług Pana podwładnej.
Związek Zawodowy Dziennikarzy zwraca przy tym Pana uwagę na to, że w Karcie Etycznej Me-diów przedstawiciele prasy, radia (w tym Prezes Polskiego Radia S.A.) i telewizji zapisali: „Dziennika-rze, wydawcy, producenci i nadawcy, szanując niezbywalne prawo człowieka do prawdy, kierując się zasadą dobra wspólnego, świadomi roli mediów w życiu człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, przyjmują tę kartę oraz deklarują, że w swojej pracy kierować się będą następującymi zasadami: (…) Zasadą obiektywizmu – co znaczy, że autor przedstawia rzeczywistość niezależnie od swoich poglą-dów, rzetelnie relacjonuje różne punkty widzenia”.
Red. Grażyna Bochenek 6 września br. podczas porannej audycji. „Kalejdoskop” wyemitowała wcześniej nagrane rozmowy z mieszkańcami, w tym dwie skrajne opinie na temat urzędującego Prezydenta RP. W krytycznej wypowiedzi słuchacz utrzymywał, że Andrzej Duda jest „figurantem” oraz „osobą pełniącą obowiązki prezydenta”. Wiem, że ta wypowiedź spotkała się z Pańską negatywną reakcją, która dotknęła również prowadzącą ten program. Wierzę jednak głęboko, że po zapoznaniu się ze stanowiskiem prokuratury (odmowa podjęcia śledztwa i stwierdzenie, że brak tu podstaw do uznania wypowiedzi za przestępstwo), jak również poprzez listy i petycje solidaryzujące się z postawą dziennikarki, skorygował Pan swoją ocenę pracy i zasad, którymi kieruje się red. Bochenek. Nie będę ukrywać, że kierownictwo Związku Zawodowego Dziennikarzy -i ja osobiście- jesteśmy pełni podziwu dla zawodowej rzetelności i dbałości o dziennikarskie standardy, które są prezentowane przez red. Grażynę Bochenek. Zarząd Główny ZZD popiera także stanowisko wyrażone w liście otwartym dziennikarzy rozgłośni rzeszowskiej skierowanym do Pana, jak również poglądy na te sprawę wyrażone m.in. przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. W wyrażonej tam solidarności dziennikarskiej CMWP SDP „stanowczo wspiera red. Grażynę Bochenek i apeluje do kierownictwa Polskiego Radia Rzeszów S.A. o anulowanie nagany (…) oraz przywrócenie jej do-tychczasowych obowiązków w redakcji”. Sądzimy jednak, że dla zażegnania w Radiu Rzeszów za-rzewia konfliktu -i w zgodzie z atmosferą zbliżającego się Bożego Narodzenia- mógłby Pan- oprócz wymienionych już działań- przyznać red. Grażynie Bochenek nagrodę. To dzięki jej postawie, wiara w potrzebę obiektywizmu i rzetelności działania , zwłaszcza dziennikarskiego, wyraźnie wzrosła- i to nie tylko na Podkarpaciu, ale w całym kraju.
Licząc na pozytywne rozważenie i spełnienie tej prośby, jak również życząc Panu Prezesowi rado-snych, pogodnych i spokojnych Świąt
łączę wyrazy szacunku,

Piotr Górski
Przewodniczący Zarządu Głównego ZZD