Author Archive: admin

Prośba do Red. Przemysława Tejkowskiego- prezesa Radia Rzeszów

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY DZIENNIKARZY
ZARZĄD GŁÓWNY ___________________________________________________________________________
ul. Strzałowa 6/6
61-847 POZNAŃ
(siedziba tymczasowa)
tel. 501 448281
KONTO: PKO BP I Oddział
Poznań nr: 55 10 20 40 27 116760479
Regon: 630748446
KRS 000078487
Poznań, 19 grudnia 2018 r.
Szanowny Pan
Przemysław Tejkowski
Prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów
Zamkowa 3
35-032 Rzeszów

W imieniu Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy zwracam się do Pana z gorącą prośbą o stosowną gratyfikację dla red. Grażyny Bochenek.
Argumenty przemawiające za tym to: kultywowanie norm i zasad obowiązujących w dziennikar-stwie, zapisanych m.in. w Karcie Etycznej Mediów, a także ” upowszechnianie wiedzy o osobach i wydarzeniach” związanych z Podkarpaciem. To drugie zostało ostatnio dostrzeżone w honorowym wyróżnieniu „Lampa Podkarpackiej Historii” . Uroczyste wręczenie przyznawanych przez redakcję „Podkarpackiej Historii” nagród osobom szczególnie zasłużonych w popularyzacji przeszłości Polski południowo-wschodniej odbyło się w poniedziałek (10 grudnia) w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Laur ten wpisał się w długą listę- również dawniejszych- zasług Pana podwładnej.
Związek Zawodowy Dziennikarzy zwraca przy tym Pana uwagę na to, że w Karcie Etycznej Me-diów przedstawiciele prasy, radia (w tym Prezes Polskiego Radia S.A.) i telewizji zapisali: „Dziennika-rze, wydawcy, producenci i nadawcy, szanując niezbywalne prawo człowieka do prawdy, kierując się zasadą dobra wspólnego, świadomi roli mediów w życiu człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, przyjmują tę kartę oraz deklarują, że w swojej pracy kierować się będą następującymi zasadami: (…) Zasadą obiektywizmu – co znaczy, że autor przedstawia rzeczywistość niezależnie od swoich poglą-dów, rzetelnie relacjonuje różne punkty widzenia”.
Red. Grażyna Bochenek 6 września br. podczas porannej audycji. „Kalejdoskop” wyemitowała wcześniej nagrane rozmowy z mieszkańcami, w tym dwie skrajne opinie na temat urzędującego Prezydenta RP. W krytycznej wypowiedzi słuchacz utrzymywał, że Andrzej Duda jest „figurantem” oraz „osobą pełniącą obowiązki prezydenta”. Wiem, że ta wypowiedź spotkała się z Pańską negatywną reakcją, która dotknęła również prowadzącą ten program. Wierzę jednak głęboko, że po zapoznaniu się ze stanowiskiem prokuratury (odmowa podjęcia śledztwa i stwierdzenie, że brak tu podstaw do uznania wypowiedzi za przestępstwo), jak również poprzez listy i petycje solidaryzujące się z postawą dziennikarki, skorygował Pan swoją ocenę pracy i zasad, którymi kieruje się red. Bochenek. Nie będę ukrywać, że kierownictwo Związku Zawodowego Dziennikarzy -i ja osobiście- jesteśmy pełni podziwu dla zawodowej rzetelności i dbałości o dziennikarskie standardy, które są prezentowane przez red. Grażynę Bochenek. Zarząd Główny ZZD popiera także stanowisko wyrażone w liście otwartym dziennikarzy rozgłośni rzeszowskiej skierowanym do Pana, jak również poglądy na te sprawę wyrażone m.in. przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. W wyrażonej tam solidarności dziennikarskiej CMWP SDP „stanowczo wspiera red. Grażynę Bochenek i apeluje do kierownictwa Polskiego Radia Rzeszów S.A. o anulowanie nagany (…) oraz przywrócenie jej do-tychczasowych obowiązków w redakcji”. Sądzimy jednak, że dla zażegnania w Radiu Rzeszów za-rzewia konfliktu -i w zgodzie z atmosferą zbliżającego się Bożego Narodzenia- mógłby Pan- oprócz wymienionych już działań- przyznać red. Grażynie Bochenek nagrodę. To dzięki jej postawie, wiara w potrzebę obiektywizmu i rzetelności działania , zwłaszcza dziennikarskiego, wyraźnie wzrosła- i to nie tylko na Podkarpaciu, ale w całym kraju.
Licząc na pozytywne rozważenie i spełnienie tej prośby, jak również życząc Panu Prezesowi rado-snych, pogodnych i spokojnych Świąt
łączę wyrazy szacunku,

Piotr Górski
Przewodniczący Zarządu Głównego ZZD

Do Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Warszawa

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY DZIENNIKARZY
ZARZĄD GŁÓWNY
___________________________________________________________________________
ul. Strzałowa 6/6
61-847 POZNAŃ
(siedziba tymczasowa)
tel. 501 448281

KONTO: PKO BP I Oddział
Poznań nr: 55 10 20 40 27 116760479
Regon: 630748446
KRS 000078487

Pan
Witold Kołodziejski
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Warszawa

W imieniu Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy wyrażamy ogromną satysfakcję płynącą z Pańskiej decyzji uchylającej decyzję z 11 grudnia 2017 r. w sprawie spółki TVN, jak również z zapowiedzi stworzenie Medialnego Okrągłego Stołu przy KRRiTV.
W naszym środowisku niemal powszechne jest przekonanie, że uchylona sankcja – świadomie, czy też nie- musiała wywołać negatywne skutki dla pracy dziennikarzy, choćby przez pojawienie się zachowań cenzorskich zakazanych przez prawo. Ta sytuacja była też konfliktogenna i wywoływała zdecydowany opór. Wyrażali go także reprezentanci Zarządu Głównego ZZD protestując przeciwko nałożeniu kary pieniężnej na nadawcę programu TVN 24. Argumentowali: „w naszej – i możliwej dla przeciętnego Polaka- ocenie, jest to sankcja drakońska, zwłaszcza jako kara za bezpośrednią transmisję telewizyjną jakiegoś wydarzenia. Nie znając szczegółów zarzutów wobec inkryminowanej relacji uważamy, że przekaz TVN24 16 grudnia 2016 r. był adekwatny do spontaniczności protestu w Sejmie, przeciwko wykluczeniu z obrad posła Michała Szczerby”. Podkreślali także, że kara ta jest niezasadna, bo m.in. „sugeruje przedstawicielom mediów, zwłaszcza sprawozdawcom parlamentarnym, ściśle określony sposób relacjonowania wystąpień poszczególnych parlamentarzystów. Stwarza wrażenie, że musi on być przychylny dla tych, którzy reprezentują partię dysponującą większością w parlamencie. Wszystko to nasuwa myśl o powrocie niechlubnej cenzury do polskiej rzeczywistości i wywołuje u nas, jako dziennikarzy, zdecydowany sprzeciw.”
Nie ukrywamy przy tym trudności w rzetelnej ocenie intencji, które przyświecały Panu oraz pozostałym członkom KRRiTV w procesie decyzyjnym. W związku z tym – witając z olbrzymią nadzieją zapowiedź powołania Medialnego Okrągłego Stołu (przy którym- mamy przekonanie- znajdzie się miejsce i dla związkowych organizacji dziennikarskich) – przyłączamy się do apelu red. Marka Palczewskiego (opublikowanego 27 grudnia 2017 r. na portalu SDP.pl) : „w związku z wymierzeniem przez Krajową Radę Radiofonii i Tele-wizji kary pieniężnej dla TVN 24 w wysokości 1 479 000 zł, zwracam się z apelem do KRRiTV o opublikowanie całości raportu, na podstawie którego zasądzona została wyżej wymieniona kara. Raport przygotowany dla KRRiTV powinien zostać udostępniony wszystkim zainteresowanym, albowiem utrzymywanie jego treści w tajemnicy szkodzi jawności debaty publicznej”.

Z poważaniem,
Renata Madełło- Filipowicz
sekretarz Związku Zawodowego Dziennikarzy

Piotr Górski
przewodniczący ZG ZZD

 

Poznań, 11 stycznia 2018 r.

Protest przeciw karze dla TVN

 

 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 Pan Witold Kołodziejski

 

 

     W imieniu Związku Zawodowego Dziennikarzy protestuję przeciwko ukaraniu nadawcy  TVN24 karą pieniężną w wysokości ok. 1,5 mln PLN. Nie zgadzam się na karanie  na podstawie politycznej oceny dokonanej  przez KRRiTV, zwłaszcza za bezpośrednią transmisję protestu w Sejmie, w grudniu 2017 roku,  przeciwko   wykluczeniu z obrad posła Michała Szczerby.

 Kara ta jest niezgodna z prawem, ponieważ:

1) narusza podstawowe zasady zawodu dziennikarskiego, gwarantujące swobodę przekazywania materiałów reporterskich bezpośrednio z obrad parlamentarnych oraz rozmów z poszczególnymi parlamentarzystami;

2) narusza zasadę wolności wypowiedzi,  gwarantowaną  przecież każdemu obywatelowi Polski, także dziennikarzowi, przez Konstytucję RP;

3) sugeruje dziennikarzom, szczególnie sprawozdawcom parlamentarnym, określony sposób interpretacji wystąpień poszczególnych parlamentarzystów, szczególnie tych którzy reprezentują partię dysponującą większością arytmetyczną,

Wszystko to  sprawia wrażenie powrotu niechlubnej cenzury do polskiej polityki i  wywołuje mój zdecydowany sprzeciw.

                                      Renata Madełło-Filipowicz

                                            sekretarz Związku Zawodowego Dziennikarzy        

Poznań, grudzień 2017 r.

Protest dziennikarzy po zmianach w Parlamencie

 

W sobotę, 17 grudnia, Zarząd Główny ZZD włączył się do protestów wobec zmian dotyczących możliwości wykonywania dziennikarskich obowiązków w gmachu Parlamentu. Jesteśmy przeciwni m.in.: ograniczaniu swobody poruszania się dziennikarzy, zakazowi przeprowadzania wywiadów i zadawania pytań w innych niż wyznaczone miejscach, zakazowi utrwalania wypowiedzi na sali obrad.  Biorąc to wszystko pod uwagę, przewodniczący Zarządu Głównego ZZD podjął decyzję o poparciu Apelu do Władz Parlamentu RP sformułowanego przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP oraz wystosował pismo do Marszałków Sejmu i Senatu.

Do Władz Parlamentu RP

Szanowni Panowie,

Marszałek Stanisław Karczewski,

Marszałek Marek Kuchciński,

Poznań, 17 grudnia 2016 r.

 

 

 

Szanowni  Panowie,

W imieniu Związku Zawodowego Dziennikarzy wyrażam pełnie poparcie dla Apelu do Władz Parlamentu RP wystosowanego przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP (zamieszczonego na www.sdp.pl) w dn. 16 grudnia 2016 r.. Uważam, że podjęte przez Panów Marszałków Sejmu i Senatu decyzje ograniczające dostęp dziennikarzy do parlamentarzystów pośrednio godzą w prawa obywateli zapisane w Konstytucji RP, jak również wypełniają znamiona czynu zabronionego wymienionego w  art. 44  ustawy  z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24- tekst jednolity).

W związku z powyższym Związek Zawodowy Dziennikarzy dołącza się do Apelu do Władz Parlamentu RP wystosowanego przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP i postuluje  przywrócenie poprzednio obowiązujących zasad pracy dziennikarzy w Parlamencie RP.

Z poważaniem

Piotr Górski

Przewodniczący Zarządu Głównego ZZD

 

Protest przeciwko działaniom ABW w redakcji „Wprost”

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY DZIENNIKARZY

ZARZĄD GŁÓWNY

___________________________________________________________________________

ul.Taczanowskiego 24

60-147 POZNAŃ

                               tel. 61 861-05-86                             

 

KONTO:PKO BP I Oddz. Poznań

Nr 54 1020 4027 0000 1602 0329 1150

Regon: 630748446

KRS  000078487

Poznań dn. 19 czerwca 2014 r.

 

 

 

 

 

Protest

Zarząd Główny Związku Zawodowego Dziennikarzy w pełni utożsamia się z przedstawicielami naszego środowiska protestującymi przeciwko próbom  łamania tajemnicy dziennikarskiej. Uważamy, że art. 15 Ustawy Prawo prasowe z  dn. 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z póź. zm.) powinien być bezwzględnie przestrzegany. Solidaryzujemy się z dziennikarzami redakcji „Wprost” i jej redaktorem naczelnym Sylwestrem Latkowskim odmawiającym funkcjonariuszom ABW ujawnienia danych personalnych swoich informatorów. Sprzeciwiamy się brutalnej akcji funkcjonariuszy państwowych we wspomnianej wyżej redakcji przeprowadzonej  w dniu 18 czerwca 2014 r. Uznajemy niezależność dziennikarską oraz gwarantowane i przestrzegane przez wszystkich prawo do zachowania w tajemnicy źródeł informacji dziennikarskiej  za  jeden z podstawowych fundamentów demokracji w Polsce. Wzywamy do przestrzegania przepisów umożliwiających dziennikarzom wypełniania swoich podstawowych obowiązków. Apelujemy o   poszanowanie kardynalnych praw obowiązujących w tym zawodzie. Domagamy się pełnego i publicznego  wyjaśnienia  działań ABW w redakcji „Wprost”, a także  ukarania osób odpowiedzialnych za zupełnie nieodpowiedni  ich charakter.

Za  Zarząd Główny ZZD

 

          Piotr Górski

Przewodniczący Zarządu Głównego

Związku Zawodowego Dziennikarzy

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy w 2000 r

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy w 2000 r. oraz podsumowanie 3-letniej kadencji (od 21 marca 1998 r. do 31 marca 2001 r.) przedstawione przez Piotra Górskiego – przewodniczącego ZG ZZD – na Walnym Zebraniu ZZD w sobotę  31 marca 2001 r. w Klubie „Rzeczpospolitej”.

Pobierz: