Monthly Archives: Maj 2021

Jeszcze nie teraz

 

Uchwała Zarządu Głównego ZZD  podjęta w dn. 22 kwietnia 2021

  Z uwagi na:

  – ograniczenia wynikające z  Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 159), zwłaszcza dotyczących wynajęcia lokalu, jak i  liczebności zgromadzeń

– wymogi i terminy organizacyjne zapisane  m.in. w  Statucie ZZD oraz

 – sytuację kadrową  Zarządu Głównego ZZD (praca w składzie 3-osobowym);

 Zarząd Główny  ZZD, na podstawie par.23 i 24 pkt.1 w związku z par.16 pkt. 2 i 3 Statutu ZZD postanawia :

  1. uchylić uprzednie uchwały dotyczące przybliżonej daty zwołania  Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków ZZD ;
  2. zebrać się w drugiej połowie września 2021 r. celem ustosunkowania się do panującej wówczas sytuacji oraz podjęcia dalszych działań prowadzących  do zorganizowania Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków  ZZD;
  3. na podstawie par. 36 pkt. 2 Statutu ZZD Zarząd Główny ZZD przedłużyć sprawowanie funkcji obecnym Członkom Zarządu Głównego ZZD oraz innych organów ZZD do czasu wyboru nowych władz ZZD.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisał: Piotr Górski               Przewodniczący ZG ZZD