Monthly Archives: Luty 2019

Oświadczenie Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

 

OŚWIADCZENIE

Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

 

 

Stowarzyszenie „Konferencja Mediów Polskich” jest kontynuatorem idei i dorobku Konferencji Mediów Polskich, powołanej z inicjatywy Ks. Wiesława Niewęgłowskiego Krajowego Duszpasterza Środowisk Twórczych. Przez 20 lat KMP działała na rzecz  podniesienia etycznego poziomu mediów.

29 marca 1995 roku członkowie  Konferencji Mediów Polskich opracowali epokowy dokument KARTĘ ETYKI MEDIÓW. Podpisy pod kartą, akceptując jej  treść   złożyli prezesi: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Unii Wydawców Prasy, Telewizji Polskiej S.A., Telewizji „Polsat”, Stowarzyszenia  Niezależnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych, Polskiego Radia S.A, Stowarzyszenia Radia Publicznego w Polsce, Stowarzyszenia Polskiej Prywatnej Radiofonii, Związku Zawodowego Dziennikarzy Radia i Telewizji, Syndykatu Dziennikarzy Polskich, Związku Zawodowego Dziennikarzy  oraz Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych. Wtedy zapisano również: „Sygnatariusze tej Karty powołują Radę, która strzec będzie powyższych zasad publicznie orzekając w sprawach przestrzegania Karty i dokonując interpretacji jej zapisów”. Niemal od samego początku oświadczenia Rady Etyki Mediów spotykały się z zarzutem braku reprezentatywności, a pomimo tego ich odzew był co raz bardziej znaczący.

Aby nie zaprzepaścić dorobku KMP, w roku 2015 utworzone zostało  Stowarzyszenie „Konferencja Mediów Polskich”, rok później zarejestrowane w KRS pod numerem 0000555366.  Statutowym zadaniem Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich” jest wybór i zapewnienie sprawnego działania Rady Etyki Mediów.

Karta Etyki Mediów, obowiązująca trwale od dziesięcioleci, jest podstawą działania Rady Etyki  Mediów, prawnie usankcjonowanego organu SKMP.

Rada Etyki Mediów rocznie rozpatruje ponad 500 różnego rodzaju  spraw. Ze skargami, wnioskami,  prośbami o interwencję zwracają się  osoby fizyczne, dziennikarze, redakcje, a także instytucje i urzędy administracji samorządowej oraz  państwowej. Ostatnio do  REM wpłynęły materiały interwencyjne z policji i państwowej straży pożarnej.  Rada Etyki Mediów   cieszy się wzrastającą  popularnością wśród zainteresowanych, a  jej orzeczenia uznaniem.

 

 

Piotr Górski

-przewodniczący Rady Naczelnej Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

 

Andrzej Maślankiewicz

– sekretarz Rady Naczelnej Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

 

Stanisław Wojnarowicz

– skarbnik Rady Naczelnej Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

 

Ryszard Sławiński

– członek Rady Naczelnej Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nie współpracuje z Radą Etyki Mediów

 

Publikujemy wystosowany w dn. 13.02.2019 i  zamieszczony na stronie www.sdp.pl pełny tekst zatytułowany:  

„Odpowiedź ZG SDP na oświadczenie „Rady Etyki Mediów””

„W związku z oświadczeniem „Rady Etyki Mediów”  z 11 lutego 2019 r.  na temat  cyt. zbadania na wniosek Związku Miast Polskich, czy „”działania podejmowane wobec Pawła Adamowicza przez spółkę Telewizja Polska SA oraz inne jednostki publicznej radiofonii i telewizji, jak również zatrudnionych w nim dziennikarzy, od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zamachu na jego życie, mieściły się w granicach uczciwości, rzetelności oraz staranności, wymaganych i określonych w zasadach etyki zawodowej dziennikarza” Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich  informuje,  iż  Rada ta nie reprezentuje środowiska dziennikarskiego w Polsce, a głoszone przez nią „”stanowisko” jest prezentacją subiektywnych ocen wąskiej grupy osób związanych  z Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP, utworzonym w 1982 r.  w miejsce zlikwidowanego dekretem o stanie wojennym SDP oraz współpracujących z SDRP organizacji.

 

Konferencja Mediów Polskich reprezentująca w latach 90-tych najważniejsze i największe podmioty funkcjonujące na rynku mediów w Polsce,  która  w 1995 r. powołała do życia Radę Etyki Mediów,  została zlikwidowana w  2013 r.  Zdaniem większości z  podmiotów powołujących Radę, wyczerpała ona wówczas swoją formułę działania.  Postulat rozwiązania Rady zgłosił 29 sierpnia  2013 r. ówczesny prezes TVP Juliusz Braun.  Współtworzące Radę Etyki Mediów, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy wystąpiło z Konferencji wcześniej, już 7 kwietnia 2011 r. w proteście przeciwko stałemu ignorowaniu głosu tego Stowarzyszenia w Radzie, a  w proteście przeciwko upolitycznieniu działań Rady Etyki Mediów  występowali z niej kolejni jej członkowie, m.in. red. Anna Pietraszek, red. Teresa Bochwic, red. Tomasz Bieszczad i red. Maciej Iłowiecki. Red. Maciej Iłowiecki  uzasadniał swoją decyzję o opuszczeniu Rady w październiku 2011 r. tym, że Rada Etyki Mediów  „nie chciała potępiać donosicielstwa, agresji, stronniczości dziennikarzy” oraz tym, iż „”usprawiedliwiała wszelkie ich zachowania”.

Obecna „”Rada Etyki Mediów”  powołana jest  w 2015 r. przez stowarzyszenie  Konferencja Mediów Polskich utworzone z organizacji, które pozostały w Konferencji Mediów Polskich (w kształcie z 1995 r.)  po opuszczeniu  jej przez największe tworzące ją podmioty, m.in. Polskie Radio, TVP , KSD i SDP.  Aktualna „Rada Etyki Mediów” w niczym nie przypomina  Rady, która była tworzona przez całe środowisko dziennikarskie. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, największa i najstarsza organizacja dziennikarska w Polsce  nie uczestniczy w pracach tej Rady, ani z nią nie współpracuje .

 

W imieniu Zarządu Głównego SDP

 

Krzysztof Skowroński

Prezes SDP

Jolanta Hajdasz

Wiceprezes SDP

 

Komentarz do powyższego tekstu:

W związku z  „Odpowiedzią ZG SDP na oświadczenie „Rady Etyki Mediów” wyjaśniam, co następuje:

  1. Związek Zawodowy Dziennikarzy jako sygnatariusz Karty Etycznej Mediów od początku powstania Konferencji Mediów Polskich (KMP) współpracował w tym zakresie z wszystkimi podpisującymi się pod tym dokumentem, w tym  zarówno z SDP, jak i z SDRP, także wtedy, gdy te organizacje dziennikarskie naprzemiennie kierowały KMP;
  2.  Związek Zawodowy Dziennikarzy (ZZD) powstał z inicjatywy SDP, a pomysł jego powołania przedstawił, na jednym z zebrań  w 1991 r. red. Piotr Frydryszek -ówczesny prezes Wielkopolskiego Oddziału SDP (szerzej o tym można przeczytać w innym wpisie na tym portalu) . Sugestia, jakoby organizacja ta  była afiliowana przez SDRP jest całkowicie bezpodstawna i kuriozalna ;
  3. Daleko idącym uproszczeniem jest twierdzenie, że „zdaniem większości z  podmiotów powołujących Radę, wyczerpała ona wówczas swoją formułę działania”. Największym problemem była bowiem  umowa cywilno-prawna, która łączyła bardzo różne organizacje z firmami prywatnymi (Telewizja Polsat), czy spółkami Skarbu Państwa (TVP, Polskie Radio, PAP), co stwarzało poważne trudności organizacyjne (np. finansowanie) . Także Krzysztof Skowroński, jako prezes SDP, gdy w grudniu 2013 r. wyprowadzał to stowarzyszenie z KMP, swą decyzję uzasadniał nie tym, że wyczerpała ona swą formułę działania, ale  fakt, że KMP „nie skupia – jak to było w założeniu – największych wydawców i nadawców odpowiedzialnych za kształt rynku medialnego”. Prezes Skowroński zauważał wtedy jednak konieczność współpracy różnych środowisk w celu wyłonienia ciała oceniającego etyczne nadużycia w mediach. Mimo upływu  5-lat SDP żadnych kroków w tym kierunku   nie podjęło.
  4. W grudniu 2013 r.  , oprócz PAP, w KMP działały wyłącznie stowarzyszenia i organizacje zawodowe skupiające dziennikarzy. KMP  została przez nie rozwiązana, a nie  zlikwidowana.
  5. KMP, a także Rada Etyki Mediów nigdy nie była „tworzona przez całe środowisko dziennikarskie”.  „REM nikogo nie reprezentuje i działa w sposób urągający nie tylko zasadom prawa prasowego (na którego straży powinna stać) ale i zwykłej uczciwości oraz zdrowemu rozsądkowi”- tak 18 października 2010 r . utrzymywał.. Wojciech Czuchnowski w „Gazecie Wyborczej” .  Środowisko dziennikarskie związane z „Gazetą Wyborczą”, jak również z innymi wydawnictwami prasowymi nigdy nie podpisały się pod Kartą Etyczną Mediów.
  6.  SDP było informowane o inicjatywie powołania Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”, którego podstawowym celem było (i jest) zapewnienie funkcjonowania Rady Etyki Mediów.
  7. Obecną REM z jej poprzedniczką łączy ten  sam regulamin i całkowita autonomia w podejmowaniu decyzji. Mogę więc, tak jak w 2010 r. red. Krystyna Mokrosińska- wtedy prezes SDP- stwierdzić (cytuję za „Rzeczpospolitą” ) – Choć z wieloma jej ocenami się nie zgadzam, uważam, że jest to ciało potrzebne i funkcjonuje dobrze”.

Piotr Górski

Przewodniczący ZG ZZD i przewodniczący Rady Naczelnej Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

 

Rada Etyki Mediów- Oświadczenie z dn. 11.02.2019

 

Oświadczenie Rady Etyki Mediów

W piśmie Związku Miast Polskich z dn. 26 stycznia br., skierowanym – obok innych adresatów – do Rady Etyki Mediów, prezydenci pięciu miast prosili o wyjaśnienie wszystkich okoliczności mogących mieć związek ze śmiercią Prezydenta Pawła Adamowicza. Jedną z proponowanych w tym piśmie inicjatyw jest  „zbadanie, czy działania podejmowane wobec Pawła Adamowicza przez spółkę Telewizja Polska SA oraz inne jednostki publicznej radiofonii i telewizji, jak również zatrudnionych w nim dziennikarzy, od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zamachu na jego życie, mieściły się w granicach uczciwości, rzetelności oraz staranności, wymaganych i określonych w zasadach etyki zawodowej dziennikarza…”.

Ten fragment wniosku Związku Miast Polskich dotyczy kompetencji Rady Etyki Mediów. Nie dysponując możliwościami organizacyjnymi i finansowymi, które pozwoliłyby na dokonanie przeglądu wszystkich dotyczących Pawła Adamowicza publikacji TVP i rozgłośni publicznego radia  w ciągu ponad trzech lat, Rada skupiła uwagę na kilkunastu publikacjach TVP, głównie z 2018 roku. Stwierdziła, że autorzy tych publikacji manipulują faktami, sugestiami i domniemaniami tak, by przedstawić Pawła Adamowicza jako osobę niegodną zaufania. W żadnej z analizowanych przez REM publikacji nie dano Pawłowi Adamowiczowi szansy odparcia zarzutów, przedstawienia argumentów zaprzeczających oskarżeniom formułowanym wprost, między wierszami, lub w tytułach zniekształcających rzeczywisty przebieg opisywanych wydarzeń lub naginających fakty tak, by przemawiały przeciwko prezydentowi Gdańska. Był obiektem oszczerstw, ale nie miał prawa do obrony.

Rada Etyki Mediów stwierdza więc, że w publikacjach TVP na temat Pawła Adamowicza ich autorzy złamali pięć z siedmiu zasad zapisanych w Karcie Etycznej Mediów:

– zasadę prawdy stanowiącą, że dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy dokładają wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą, sumiennie i bez zniekształceń relacjonują fakty w ich właściwym kontekście, a w razie rozpowszechnienia błędnej informacji niezwłocznie dokonują sprostowania,

– zasadę obiektywizmu, która zakłada, że dziennikarz przedstawia rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów, rzetelnie relacjonuje różne punkty widzenia,

– zasadę oddzielania informacji od komentarza – co znaczy, że wypowiedź ma umożliwiać odbiorcy odróżnianie faktów od opinii i poglądów,

– zasadę szacunku i tolerancji – czyli poszanowania ludzkiej godności, praw dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia,

– a także zasadę pierwszeństwa dobra odbiorcy – co znaczy, że podstawowe prawa czytelników, widzów, słuchaczy są nadrzędne wobec interesów redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców.  

Odbiorca – czytelnik, radiosłuchacz, telewidz – ma prawo do prawdy.  REM stwierdza, że w publikacjach TVP o prezydencie Gdańska odmówiono odbiorcy tego prawa.  

Zdaniem REM analiza publikacji TVP na temat Pawła Adamowicza w pełni potwierdza opinię dr Wiesława Baryły, psychologa społecznego z Uniwersytetu SWPS, iż „Telewizja Polska uprawia propagandę, która  służy do niszczenia przeciwników partii rządzącej” i „sięgając po najgorsze techniki komunikacji nie daje zaatakowanym najmniejszych szans na przedstawienie własnego stanowiska”. „[Telewidzowie] mieli odnieść wrażenie, że Paweł Adamowicz jest osobą co najmniej podejrzaną” – stwierdził dr Baryła. Taka też jest konkluzja REM.

REM nie ma jednak wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim kompetencji, by dociekać – o co prosili autorzy pisma Związku Miast Polskich – czy złamanie wskazanych zasad etyki dziennikarskiej wobec Pawła Adamowicza można uznać za okoliczność związaną z zamachem na jego życie.

W imieniu Rady Etyki Mediów

Ryszard Bańkowicz                                                                                           

Przewodniczący REM

PAP Foto – Fotoreporterzy Solidaryzujemy się z listem otwartym do Rady Mediów Narodowych

 

ZWIĄZEK ZAWODOWY DZIENNIKARZY

ZARZĄD GŁÓWNY ___________________________________________________________________________

ul. Strzałowa 6/6

61-847 POZNAŃ

(siedziba tymczasowa)

tel. 501 448281                             

KONTO: PKO BP I Oddział

Poznań nr: 55 10 20 40 27 116760479

Regon: 630748446

KRS  000078487

 

 

Szanowny Pan

Krzysztof Czabański

przewodniczący Rady Mediów Narodowych

 

 

Szanowny Panie,

  Działając w imieniu Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy wyrażam poparcie i solidarność z listem otwartym skierowanym do Pana przez Maksymiliana Rigamonti i Donata Brykczyńskiego.

   Jestem przekonany, że przestrzeganie właściwej formy i szacunku w trudnych sytuacjach występujących między świadczącym pracę a pracodawcą powinno obowiązywać, zwłaszcza, przedstawicieli mediów publicznych.

 Jednocześnie podkreślę, że Związek Zawodowy Dziennikarzy opowiada się za trwałym stosunkiem pracy i postuluje przedłużenie umów z fotoreporterami.

 

Z poważaniem,

Piotr Górski

Przewodniczący ZG ZZD